Tham quan nhà máy

về (2)

Nhà máy KALE FANS Mexico

khoảng (4)

Văn phòng KALE FAN

khoảng 3)

Nhà máy KALE FANS Ấn Độ

khoảng (9)

Khu giải trí KALE FANS

khoảng (12)

Nhà máy giai đoạn hai của KALE FANS

khoảng 10)

Phòng Họp KALE FAN

khoảng 1)

Nhà máy KALE FANS giai đoạn I

về (11)

Trung tâm bán hàng KALE FANS